График на насрочените дела в Окръжен Съд Пловдив

за периода 25.11.2019 г. - 28.11.2019 г.

         В изпълнение решение на ВСС – протокол № 27/07.06.2006 г. и съобразно заповед на председателя на Окръжен съд Пловдив № РД 27/23.06.2006 г., считано от 01 юли 2006 г. разпределението на граждански, наказателни, административни и фирмени дела по състави и докладчици се извършва по принципа на случайния избор – чрез компютърна програма, а от 01.10.2015 г . чрез централизирана web-базирана програма.

   Номер/година                                        Предмет                               Дата час         Зала
3 2 4
1