Декларации по чл. 35 от ЗПКОНПИ

Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ - част 2 "Интереси"

Регистър на декларациите за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

   Забележка: В Окръжен съд - Пловдив всички съдебни служители са подали декларации в законоустановения срок.

    Всички съдебни служители, задължени лица по ЗПКОНПИ, са подали в законоустановения срок ежегодна декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ.    

Декларации по чл.12 от ЗПУКИ

    Раздел I - Магистрати

Декларации

   Раздел II - Съдебни служители

Декларации по чл.12 т.1 във вр. с чл.5 ЗПУКИ

Декларации по чл.12 т.2 във вр. с чл.14 ЗПУКИ

3 Декларации по чл.12 т.3 ЗПУКИ

    Декларации по чл.12 т.4 ЗПУКИ