Съдебните актове, постановени от Окръжен съд Пловдив, се публикуват на основание чл. 64 от Закона за съдебната власт, при спазване на Закона за защита на личните данни и Закона за защита на класифицираната информация.    

    Достъп до публикуваните съдебни актове

    -изберете вида на делото и годината;

    -въведете номера на делото;

    -натиснете бутона "търси" 


Ако по едно съдебно дело има няколко акта , те се публикуват в последователен хронологичен ред

 Достъп до съдебно дело на ПОС с по-подробни данни чрез ЦУБИПСА

Вътрешни правила за публикуване на съдебните актове на Окръжен съд Пловдив

Централен уеб базиран интерфейс за публикуване на съдебни актове  /ЦУБИПСА/