Пловдив, 14 декември 2018г.

Съобщение!

 

         Окръжен съд Пловдив, уведомява стажант-юристите, за следното:

  С оглед подобряване организацията за провеждане на изпитите за придобиване на юридическа правоспособност, в изпълнение на

- заповед № СД-03-568/22.11.2018 г. на МП, както и

- заповед № РД 81/17.09.2007г. изменена  и допълнена със заповед № РД 57/20.05.2009г., на председателя на Окръжен съд Пловдив,

  е необходимо документите (заверена стажантска книжка, акт за встъпване в длъжност, акт за напускане и заявление по образец, изтеглен от сайта на МП или от този на ОС Пловдив),  да бъдат представени на административния секретар, за изпращането им с придружително писмо от Председателя на Окръжен съд Пловдив до Министерство на правосъдието, в следните срокове:

 

1. За насрочения изпит на 17 и 18 януари 2019 г.,

    най-късно до 18.12.2018 г.;

 

2. За насрочения изпит на 14 и 15 февруари 2019 г.,

   най-късно до 15.01.2019 г.;

 

3. За насрочения изпит на 14 и 15 март 2019 г. ,

   най-късно до 12.02.2019 г.;

 

4. За насрочения изпит на 18 и 19 април 2019 г. ,

   най-късно до 19.03.2019 г.;

 

5. За насрочения изпит на 16 и 17 май 2019 г. ,

   най-късно до 16.04.2019 г.;

 

6. За насрочения изпит на 13 и 14 юни 2019 г. ,

   най-късно до 14.05.2019 г.

 

7. За насрочения изпит на 11 и 12 юли 2019 г.,

    най-късно до 11.06.2019 г.;

 

8. За насрочения изпит на 15 и 16 август 2019 г.,

    най-късно до 16.07.2019 г.;

downloadЗАПОВЕД РД 31/15.02.2017 г.  на Председателя на Окръжен съд - Пловдив относно:Реда за издаване на препоръки на стажант-юристи

 

Пловдив, 16 май  2016г.

downloadЗАПОВЕД РД 77/16.05.2016 г.  на Председателя на Окръжен съд - Пловдив относно:Организация на учебната практика на студенти от ПУ „П. Хилендарски” – Юридически факултет.

 

Информация за започването и приключването на законоустановения стаж на стажант-юристите и явяването на изпит за придобиване на юридическа правоспособност  

          

      Във връзка със започването и приключването на законоустановения стаж на стажант-юристите и явяване на изпит за придобиване на юридическа правоспособност, Ви уведомявам следното:

1.3а започване на стаж в Министерството на правосъдието се представят следните документи:

- писмено заявление с посочени трите имена, единния граждански номер,  съответно личния  номер на чужденец, постоянния  си  адрес  и телефон за връзка;

- уверение-оригинал или нотариално заверено копие от диплома за завършено висше образование по специалността"Право";

- свидетелство за съдимост;

- копие от документ за самоличност;

- копие от удостоверение за пребиваване- за гражданите на друга държава-членка на Европейския съюз;

2.Документите за стаж се подават в деловодството на Министерството на правосъдието до 10 число на месеца,предшестващ постъпването на стажант-юриста в съответния окръжен съд.

3. За явяване на изпит стажант-юристът подава писмено заявление по приложения образец до министъра на правосъдието чрез председателя на съответния окръжен съд, към което прилага стажантската си книжка, акта за встъпване и акт за напускане. Стажът се смята за приключен, ако стажантската книжка е надлежно заверена от съответния съд, прокуратура, следствена служба, адвокат и нотариус.

 

downloadЗ А П О В Е Д № РД 79/17.09.2013 г. на ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОКРЪЖЕН СЪД ПЛОВДИВ ОТНОСНО ОРГАНИЗАЦИЯТА НА УЧЕБНАТА ПРАКТИКА НА СТУДЕНТИ ОТ ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТИ

downloadЗ А П О В Е Д № РД 81/17.09.2007 г. на ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОКРЪЖЕН СЪД ПЛОВДИВ ОТНОСНО РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СТАЖА НА СТАЖАНТ-ЮРИСТИТЕ В ОКРЪЖЕН СЪД ПЛОВДИВ /изменена със заповед № РД 57/20.05.2009 г./

downloadПриложение към заповедта-План за провеждане стажа

downloadПриложение № 4 - Заявление за започване на юридически стаж в съответен окръжен съд


downloadПриложение № 5 - Заявление от стажант-юрист за придобиване на юридическа правоспособност