Първоначално съдилищата в Пловдив заемат различни сгради. Множеството проекти и планове за построяване на Съдебна палата не са осъществени. Така, след 1950 г. в стара сграда на бул. “Шести септември” са били настанени Окръжният и Районният съд, а в друг такъв имот, до пешеходния мост на р. Марица са работили нотариатът и наказателната колегия на Районния съд. През 1990 – 1991 г. временният Изпълнителен комитет на Общинския съвет взема решения, с които предоставя на съда нови сгради – на бул. “Шести септември” /бивш Окръжен народен съвет/ и на ул. “Йоаким Груев” /бивш Областен народен съвет/. Първата сграда е строена преди 1944 г. и първоначално е била седалище на Търговската камара в града. Сега тя е паметник на културата. Строителството на втората сграда е започнало през 1982 г., за нуждите на органите на местната власт в гр. Пловдив, и е завършило през 1989 г. Въпреки решенията за предаване на сградите на съдебната власт, пълното устройване на съдилищата в тях завършва през 1999 г. През м. декември 1999 г. на тържествена церемония Съдебната палата в гр. Пловдив е осветена от пловдивския митрополит Арсений и официално открита от президента на Републиката Петър Стоянов. Целият комплекс от сгради се стопанисва и управлява от Окръжния съд. В Съдебната палата са настанени също Апелативният и Районният съд.

      Съдебната палата в гр. Пловдив се намира в центъра на града – на бул. “Шести септември” № 167. Картата илюстрира местонахождението и транспортния достъп до съдебните сгради: 

 

             Съдебната палата представлява комплекс от сгради, схематично изобразен така: 

            

- Блок А: шестетажна административна сграда с вход № 1 - централен /от ул. “Йоаким Груев”/. Първият етаж на сградата е зает от службите и деловодствата на Апелативния и Окръжния съд, тези на наказателната колегия на Районния съд, както и от съдебни зали. На втория етаж са кабинетите на апелативните съдии, а на третия и четвъртия – тези на окръжните и районните съдии. На приземния етаж, освен съдебна зала, се намира адвокатската стая и бюрото на “Информационно обслужване” АД, клон Пловдив.

- Блок Б: двуетажна административна сграда с вход № 3 /от ул. “Йоаким Груев”/. Тук са разположени съдебни зали.

- Блок В: пететажна административна сграда с вход № 2 /от бул. “Шести септември”/. В сградата се помещават съдебни зали, деловодствата на гражданска и брачна колегия на Районния съд държавните съдебни изпълнители.

- Блок Г: двуетажна сграда, заета от Областно звено “Охрана на съдебната власт”.

Паркирането и движението по ул. “Йоаким Груев” са забранени. Съобразно Наредба № 1/2003 г на Министъра на правосъдието, при допускане в съдебните сгради адвокатите удостоверяват самоличността си с валидна адвокатска карта, участниците в съдебния процес – с лична карта и призовка, а гражданите – с лична карта и еднократен пропуск. На всички входове органите на Съдебната охрана извършват проверка на тези документи и проверка за наличие на общоопасни средства. Ако влизащият откаже извършването на такава проверка, може да му бъде отказан достъп до съдебната сграда. В Съдебната палата има офис на банка “” /блок В, вход № 2 от бул. “Шести септември”/, който приема вноски за държавни такси и други плащания всеки работен ден, от 08:30 до 16:30 часа. В сградите работят и две книжарници за правна литература – на издателските къщи “Сиела” и “Сиби”.