Пловдив, 31 декември 2018 г.

СЪОБЩЕНИЕ

На 31 декември 2018 г. (понеделник) съдебните деловодства ще работят с граждани от 8.30 ч. до 13.00 ч.   

Непроменено остава работното време на служба „Регистратура” и дежурния служител по досъдебните производства в стая № 111, ет. 1.

Удостоверенията за наличие/липса на заведени дела за несъстоятелност и удостоверенията за актуално състояние ще се получават в служба „Регистратура”, стая 108, ет.1.

 

Пловдив, 17 декември 2018 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Съгласно заповед № РД 232/17.12.2018 г. на административния ръководител на Окръжен съд – Пловдив, с цел осигуряване възможност на съдебните служители да изготвят статистическите отчети за дейността на съда през 2018 г. и  извършат инвентаризация на делата, за времето от 02.01.2019 г. до 11.01.2019 г. вкл., канцелариите на служба „Деловодство” ще работят с граждани от 8.30 ч. до 12.00 ч.

Непроменено остава работното време на служба „Регистратура” и деловодство „Досъдебни производства”.

Удостоверенията за наличие/липса на заведени дела за несъстоятелност и удостоверенията за актуално състояние ще се получават в служба „Регистратура”, стая № 108, ет.1.

 

 

Пловдив, 05 септември 2018 г.

СЪОБЩЕНИЕ

 

Заповеди на Председателя на Окръжен съд Пловдив относно актуализиране списъците на вещи лица и съдебни преводачи за 2019 г. :

 

ЗАПОВЕД РД 160 /31.08.2018г. - за актуализиране списъка за вещи лица

-ЗАЯВЛЕНИЕ за вписване

-Декларация чл. 11 т. 4 от Наредбата, Приложение 1

-Декларация чл. 11 т. 6 от Наредбата, Приложение 2

-Декларация чл. 11 т. 9 от Наредбата, Приложение 3

 

ЗАПОВЕД РД 161 /31.08.2018г. - за актуализиране списъка на съдебни преводачи

-ЗАЯВЛЕНИЕ за вписване

-Декларация чл. 12 т. 4 от Наредбата, Приложение 1

-Декларация чл. 12 т. 6 от Наредбата, Приложение 2

-Декларация чл. 12 т. 9 от Наредбата, Приложение 3

 

Пловдив, 02 август 2018 г.

ЗАПОВЕД № РД 147/02.08.2018 г. - относно определяне за наемател участник в търг, предложил втора по размер наемна цена.

 

Пловдив, 27 юли 2018 г.

ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯ....

ПРОТОКОЛ от заседанието на комисията, назначена със Заповед № ЛС 632/ 10.07.2018г. на И. Ф. Председател на ОС - Пловдив, за провеждане на Втори етап - събеседване с кандидатите допуснати до участие в конкурс за назначаване на съдебен служител на длъжността ”Системен администратор” в Окръжен съд - Пловдив, обявен със Заповед № ЛС 417/04.06.2018 г. на И. Ф. Председател на ОС – Пловдив, проведено на 27.07.2018 г. и крайно класиране на кандидатите.

 

Пловдив, 25 юли 2018 г.

ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯ....

ПРОТОКОЛ от заседанието на комисията, назначена със Заповед № ЛС 632/ 10.07.2018г. на И. Ф. Председател на ОС - Пловдив, за провеждане на Първи етап - преглед и оценка на документите на кандидатите допуснати до участие в конкурс за назначаване на съдебен служител на длъжността ”Системен администратор” в Окръжен съд - Пловдив, обявен със Заповед № ЛС 417/04.06.2018 г. на И. Ф. Председател на ОС – Пловдив, проведено на 25.07.2018 г.

 

Пловдив, 24 юли 2018 г.

ЗАПОВЕД № РД 137/24.07.2018 г. - относно прекратяване на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот, публична държавна собственост, с предназначение: "Център за правна информация".

 

ЗАПОВЕД № РД 138/24.07.2018 г. - относно приключване на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот, публична държавна собственост, с предназначение: "Място за банков офис".

 

ЗАПОВЕД № РД 139/24.07.2018 г. - относно приключване на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот, публична държавна собственост, с предназначение: "Копирни услуги".

 

Пловдив, 23 юли 2018 г.

ЗАПОВЕД № РД 135/23.07.2018 г. - относно приключване на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот, публична държавна собственост, с предназначение: "Книжарница за правна литература".

 

Пловдив, 10 юли 2018 г.

ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯ....

ПРОТОКОЛ от заседанието на комисията, назначена със Заповед № ЛС 632/ 10.07.2018г. на И. Ф. Председател на ОС - Пловдив, за допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс за назначаване на съдебен служител на длъжността ”Системен администратор” в Окръжен съд - Пловдив, обявен със Заповед № ЛС 417/04.06.2018 г. на И. Ф. Председател на ОС – Пловдив, проведено на 10.07.2018 г.

 

Пловдив, 02 юли 2018 г.

НА ВНИМАНИЕТО НА СЪДЕБНИТЕ ЗАСЕДАТЕЛИ В ОКРЪЖЕН СЪД – ПЛОВДИВ (С МАНДАТ 2018 – 2022 Г.), ПОЛОЖИЛИ КЛЕТВА НА 31.05.2018 Г.

 

         Съдебните заседатели в Окръжен съд – Пловдив    (с мандат 2018 – 2022 г.), положили клетва на 31.05.2018 г., могат да получат в деловодството на Наказателно отделение на ОСПлв, ет.1, стая № 111, препис-извлечение от протокол от Общо събрание на съдиите в Апелативен съд – Пловдив за избор на съдебни заседатели и препис-извлечение от протокол от Общо събрание на съдиите в Окръжен съд – Пловдив, проведено на 31.05.2018 г. за полагане на клетва.

 

Пловдив, 20 юни 2018 г.

СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ДАВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ПО СЪДЕБНИ ДЕЛА В ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР НА СЪДЕБНА ПАЛАТА - ПЛОВДИВ

ЗАПОВЕД РД 95/19.06.2018 г. - относно предоставяне на достъп до информация по съдебни дела в Информационен център на Съдебна палата - Пловдив.

 

Пловдив, 20 юни 2018 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ТЪРГОВЕ ЗА ОТДАВАНЕ НА ОБЕКТИ ПОД НАЕМ

ЗАПОВЕД РД 95/18.06.2018 г. - за откриване на процедура за отдаване под наем на част от недвижим имот - публична държавна собственост чрез търг с тайно наддаване на обект ”Място за банков офис”.

-Обява

 

ЗАПОВЕД РД 96/18.06.2018 г. - за откриване на процедура за отдаване под наем на част от недвижим имот - публична държавна собственост чрез търг с тайно наддаване на обект „Книжарница за правна литература”

-Обява

 

ЗАПОВЕД РД 97/18.06.2018 г. - за откриване на процедура за отдаване под наем на част от недвижим имот - публична държавна собственост чрез търг с тайно наддаване на обект „Копирни услуги”

-Обява

 

ЗАПОВЕД РД 98/18.06.2018 г. - за откриване на процедура за отдаване под наем на част от недвижим имот - публична държавна собственост чрез търг с тайно наддаване на обект „Център за правна информация”

-Обява

 

 

Пловдив, 06 юни 2018 г.

СЪОБЩЕНИЕ

ЗАПОВЕД ЛС 417/04.06.2018 г. - за обявяване на конкурс за назначаване на съдебен служител на длъжност „Системен администратор”

-Съобщение

-Длъжностна характеристика на длъжност „Системен администратор”

-Заявление за кандидатстване

-ДЕКЛАРАЦИЯ ПО чл. 141, ал. 2, т. 1 ПАС

-ДЕКЛАРАЦИЯ във вр. с чл. 137, ал. 1 от ПАС за липса на обстоятелствапо чл. 107а, ал. 1 КТ

Пловдив, 26 април 2018 г.

СЪОБЩЕНИЕ

на вниманието на съдебните заседатели в Окръжен съд – Пловдив с мандат

2018 – 2022 г.

 

Във връзка с предстоящо обучение на съдебните заседатели в Окръжен съд – Пловдив с мандат 2018-2022 г., е необходимо всеки съдебен заседател да се регистрира в обучението с попълване на онлайн формуляр в сайта на Националния институт на правосъдието (НИП), в страница „Обучение на съдебни заседатели”. При регистрацията си съдебните заседатели следва да посочат, че се регистрират за участие в обучение: 31.05.2018 г., „Първоначално обучение на съдебни заседатели, организирано от Окръжен съд – Пловдив.

Съдебните заседатели следва да попълнят  и секцията с въпросника по ОПДУ.

Пряката връзка към формуляра е:

                   https://goo.gl/forms/ANURs8FVcBIoWqOh1

 

Пловдив, 27 юни 2017 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с постъпило писмо от началника на Затвора –Пловдив /рег. № 1867/27.06.2017 г./, с което уведомява за обявена в затвора карантина, поради заболяване  от морбили на лишен от свобода, считано от 26.06.2017 и поради възможен контакт със заразоносители /лишени от свобода или задържани, посещаващи съда/ е издадена заповед на административния ръководител на Окръжен съд – Пловдив за предприемане на превантивни мерки  за опазване здравето на съдии, служители и посетители на съда.

 

Пловдив, 25 ноември 2015 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Уведомяваме Ви, че считано от 26.11.2015 г., може да внасяте суми за държавни такси по транзитната сметка на Окръжен съд Пловдив и чрез ПОС терминалното устройство, инсталирано в Търговско отделение, стая № 120, ет. 1, Съдебна палата Пловдив.

Плащанията се извършват чрез дебитни и кредитни карти: VISA, VISA ELEKTRON, V PAY, MasterCard, Maestro и Борика.

При разплащане чрез ПОС терминални устройства не се дължат комисионни /такси/.

 

Пловдив, 02 октомври 2015 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Уведомяваме Ви, че на основание Наредба № 2 от 29 юни 2015 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица:

Чл. 27. (1) Възнаграждението и разходите на вещото лице се изплащат въз основа на писмено разпореждане на органа, който го е назначил. Сумите се изплащат по банков път в срок до 60 дни от приемането на експертизата."

Моля, вещите лица да представят необходимите документи за изплащане в горепосочения срок.

 

Пловдив, 23 юни 2015 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Приложено Ви представяме становище на Председателя на Апелативен съд Пловдив във връзка с медийното отразяване на срещата-дискусия на съдиите от Пловдивски апелативен район, проведена на 19.06.2015 г., и стенографския протокол.

Становище-стенограма

 

Пловдив, 27 май 2015 г.

СЪОБЩЕНИЕ

 З А П О В Е Д № РД 63/26.05.2015 г на  ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  НА ОКРЪЖЕН  СЪД ПЛОВДИВ  ОТНОСНО: Организация на учебната практика на студенти от ПУ „П. Хилендарски” – Юридически факултет.

 

Пловдив, 28 ноември 2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ

 

 Съгласно писмо изх.№61-00-93/04.11.2014 г. На Министерство на финансите и в изпълнение  на решение на ВСС, Комисия «Бюджет и финанси» – протокол №47/22.10.2014 г., Окръжен съд Пловдив сменя обслужващата банка, считано от 01.12.2014 г. От същата дата сметките на съда в «СИБанк» АД ще бъдат закрити.

                В «Централна Кооперативна Банка» АД ще бъдат открити нови сметки, които ще са активни от 01.12.2014 г. Преди тази дата суми по тези сметки няма да могат да постъпват и ще бъдат тълкувани като грешни преводи.

                Сметките на Окръжен съд Пловдив от 01.12.2014 г. в новата обслужваща банка - ЦКБ - ще бъдат, както следва:

 

Транзитна сметка:     IBAN:BG12 CECB 9790 31F0 4522 00 /за държавни такси/

Набирателна сметка: IBAN:BG19 CECB 9790 33F0 4522 00./за вещи лица, свидетели, обезпечения и гаранции/

 

           BIC код на „ЦКБ” АД: CECBBGSF

 

#Сметките на Апелативен съд – Пловдив от 01.12.2014 г. в новата обслужваща банка „Централна Кооперативна Банка“ АД ще бъдат, както следва:

 

BG70 CECB 9790 31F5 2771 00 - транзитна сметка - за държавни такси

BG77 CECB 9790 33F5 2771 00 - набирателна сметка - за вещи лица и гаранции

 

#Сметките на Районен съд – Пловдив от 01.12.2014 г. в новата обслужваща банка „Централна Кооперативна Банка“ АД ще бъдат, както следва:

- транзитна сметка BG26CECB979031F5274400– за държавни такси

-набирателна сметка BG33CECB979033F5274400– за вещи лица,щети и гаранции.

 

 

Пловдив, 18 август 2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ

 

         Във връзка с изработване на Комуникационна стратегия на съдебната власт от Комисия „Публична комуникация” на ВСС е инициирано анкетно проучване за установяване актуалното равнище на общественото доверие в органите на съдебната власт и във ВСС сред ключови общности – магистрати, адвокати, други практикуващи юристи, съдебни служители, вещи лица, експерти, граждани, медии и неправителствени организации.

За целта е подготвена анкетна карта за граждани и адвокати, която е на разположение на обществеността в Информационния център, в съдебните деловодства, в общата регистратура и в адвокатска стая на Окръжен съд Пловдив. Анкетата се попълва анонимно. След попълването й се предава на съдебен служител.

 

 
Пловдив, 28  април 2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Заповед № РД 39/28.04.2014 г. Относно: Ограничаване на плащанията в брой на самоосигуряващи се лица

 

 Пловдив, 30  декември 2013 г.

СЪОБЩЕНИЕ

В изпълнение на решение на ВСС – протокол № 47/28.11.2013 г. считано от 01.01.2014 година набирателната сметка на Върховния касационен съд за чужди средства - обезпечения, вещи лица, гаранции и други ще се обслужва от Българска Народна Банка.

 

За целта набирателната сметка на Върховния касационен съд в СИБанк ЕАД ще бъде закрита, а в Българска народна банка ще бъде открита банкова сметка за чужди средства - набирателна на името на Върховен касационен съд.

 

Новият номер на набирателната сметка на Върховен касационен съд 01.01.2014 г. в Българска Народна банка, е:

 

Набирателна сметка: IBAN BG 15 BNBG 9661 3300 1781 03.

BIC BNBGBGSD

Пловдив, 28 февруари  2013г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с писмо изх. № 11-00-1#1/20.02.2013 г. на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” – Пловдив, по повод възникнали спорове при начисляване и удържане на осигурителни вноски и с оглед уеднаквяване на практиката при изплащане на възнаграждения на вещите лица в съдебен окръг Пловдив, са дадени указания как би следвало да се третират според данъчното и осигурителното законодателство възнагражденията на вещите лица:

 

- Лицата, които упражняват професията на „вещо лице” въз основа на предварително вписване в списъка на вещите лица към съответния съд, се обхващат от определението за „лица, упражняващи свободна професия”, т.е. самоосигуряващи;

 

- Лицата, които не са включени в списъка на вещите лица, а са определени да се явяват като такива по искане на съда, назначени при условията на чл. 396 ал. 2 от ЗСВ, се третират в зависимост от осигурителният им статус, т.е. самоосигуряващи или работещи без трудово правоотношение.

 

Пловдив, 15 януари  2013г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

       

За улеснение на гражданите, считано от 02.01.2013 г., държавни такси, отнасящи се за ОКРЪЖЕН СЪД ПЛОВДИВ, могат да се внасят и в регистратурата на съда /стая № 108/. Заплащането на таксите се извършва чрез терминално устройство ПОС, посредством дебитни и кредитни карти.

 

Пловдив, 24 октомври  2012г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

        На основание пар.5, ал.4 от ПЗР на ЗТР е изготвен и изпратен на АВ допълнение към списък №2 по отношение на 1990г. и 1991г.- прекратени дружества в производство по ликвидация, за които не е поискана пререгистрация в срока на параграф 4 ал.1 от ПЗР на ЗТР.

 

         Списъците са достъпни в раздел „Вие и съдът”-„За търговците

 

Пловдив, 01 октомври  2012г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

  

На основание пар.5, ал.4 от ПЗР на ЗТР са изготвени и изпратени на АВ списък на едноличните търговци и клоновете на чуждестранни търговци, за които не е поискана пререгистрация в срока на пар.4, ал.1  (списък № 1) и Списък на търговските дружества и кооперации, за които не е поискана пререгистрация в същия срок (списък № 2)

 Списък № 2 е непълен по отношение на 1990 и 1991 г., като в същия не са включени част от прекратените дружества в производство по ликвидация, за които ще бъде изготвен и обявен  допълнителен списък във възможно най-кратък срок.

  Списъците са достъпни в раздел „Вие и съдът”-„За търговците

 

   

Пловдив, 12 юни  2012г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

за възможност за ползване на програма за „прослушване” на текстове от документи по дела

От Програма за развитие на съдебната система Окръжен съд Пловдив е получил, като дарение, софтуер Speech Lab.2, който дава възможност за „прослушване” на текст, при невъзможност на лицето да го прочете. Програмата може да се ползва с такова предназначение за документи по дела, когато се налага с тях да се запознаят незрящи хора, хора със затруднено зрение или неграмотни.

Използването на софтуера може да се осъществи по следния начин:

- чрез подаване на заявка в общата регистратура на съда – стая № 108 /писмена или устна/;

- чрез заявка по телефона в тази регистратура – тел. № 656 234.

Право да се запознават с документи по дела имат само лица, които са със затруднено зрение или са неграмотни и отговарят на изискванията по чл. 86 ПАРОАВАС – страни и техни представители, а трети лица – при наличие на законен интерес, заявен с мотивирана писмена молба.

Заявките се подават най-късно до края на работното време на предходния ден за следващия или за по-късна конкретно посочена дата и час. Образецът за писмени заявки се получават в съответното деловодство, където се намира делото. При предявена устна заявка, попълването на образеца се извършва от служител на съда.

В заявения ден и час в стаята за адвокати в Съдебна палата Пловдив ще бъде подготвен на преносим компютър текстът на документа /протокол, експертиза, решение и др./, с който подалото заявката желае да се запознае /да го „прослуша”/. Работата с програмата ще бъде подпомагана от съдебен служител.

Софтуерът позволява преобразуване на текста от документа в mp3 и изпращането му по e-mail. За целта се подава заявка за изпращане по електронна поща една седмица по-рано. Съдията-докладчик по делото преценява да бъде ли изпратен по този начин документът или незрящото/неграмотното лице следва да го „прослуша” на място.

 

Пловдив, 29 юни   2011г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

         Уведомяваме Ви, че работното време на касата на Окръжен съд Пловдив е от 10:00 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 15:00 ч.

        Поради изготвяне на ведомостите за заплати, начисляване и превод на данъци и осигуровки върху възнаграждения на персонала, на вещи лица и съдебни заседатели, касата няма да обслужва вещи лица, съдебни заседатели и адвокати всеки първи и последните четири работни дни от всеки месец.

Пловдив, 26 май  2011г.

П Р А В И Л А ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯ И ПРИЗОВКИ ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОНЕН ПОЩЕНСКИ АДРЕС ПО РЕДА НА чл. 42 ал. 4 ГПК