Пловдив, 02 септември 2019 г.

СЪОБЩЕНИЕ

 

Заповеди на Председателя на Окръжен съд - Пловдив относно актуализиране списъците на вещи лица и съдебни преводачи за 2020 г. :

 

ЗАПОВЕД РД 99 /30.08.2019 г. - за актуализиране списъка за вещи лица

-ЗАЯВЛЕНИЕ за вписване

-Декларация чл. 11 т. 4 от Наредбата, Приложение 1

-Декларация чл. 11 т. 6 от Наредбата, Приложение 2

-Декларация чл. 11 т. 9 от Наредбата, Приложение 3

 

ЗАПОВЕД РД 99/30.08.2019 г. - за актуализиране списъка на съдебни преводачи

-ЗАЯВЛЕНИЕ за вписване

-Декларация чл. 12 т. 4 от Наредбата, Приложение 1

-Декларация чл. 12 т. 6 от Наредбата, Приложение 2

-Декларация чл. 12 т. 9 от Наредбата, Приложение 3

 

Пловдив, 10 юли 2019 г.

СЪОБЩЕНИЕ

-Протокол за оценка и класиране на кандидатите в конкурс за назначаване на съдебни служители на длъжността „Съдебен секретар”,  обявен със заповед № ЛС 396/03.05.2019 г. на и.ф. Председател на Окръжен съд Пловдив.

 

-Протокол на комисията, назначена със заповед № ЛС 522/10.06.2019 г. на и.ф. Председател на Окръжен съд Пловдив, за провеждането на IIІ-ри етап „Събеседване” от конкурса за назначаване на служители на длъжността „Съдебен секретар”.

 

 

Пловдив, 08 юли 2019 г.

СЪОБЩЕНИЕ

-Протокол на комисията, назначена със заповед № ЛС 522/10.06.2019 г. на и.ф. Председател на Окръжен съд Пловдив, за провеждането на IІ-ри етап „Проверка на компютърните и машинописни умения” от конкурса за назначаване на служители на длъжността „Съдебен секретар”.

 

-Протокол на комисията, назначена със заповед № ЛС 522/10.06.2019 г. на и.ф. Председател на Окръжен съд Пловдив, за провеждането на І-ви етап „писмен изпит – тест” от конкурса за назначаване на служители на длъжността „Съдебен секретар”.

 

Пловдив, 02 юли 2019 г.

СЪОБЩЕНИЕ

-Протокол № 4 от заседание на комисията, назначена със заповед № ЛС 507/04.06.2019г. на и.ф. председател на Окръжен съд - Пловдив, относно провеждане на конкурс за назначаване на съдебен служител на длъжността „Съдебен помощник” в Окръжен съд - Пловдив – трети етап на конкурса.

 

Пловдив, 26 юни 2019 г.

СЪОБЩЕНИЕ

-Протокол № 3 от заседание на комисията, назначена със заповед № ЛС 507/04.06.2019г. на и.ф. председател на Окръжен съд - Пловдив, относно провеждане на конкурс за назначаване на съдебен служител на длъжността „Съдебен помощник” в Окръжен съд - Пловдив – втори етап на конкурса.

 

Пловдив, 25 юни 2019 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Съгласно заповед № РД 69/24.06.2019 г. на административния ръководител на Окръжен съд – Пловдив, за времето от 15.07.2019 г. до 30.08.2019 г. вкл., поради намаления състав на служители в съда, канцелариите и деловодствата ще работят с граждани с работно време, както следва: 09:00 ч. – 11:30 ч. и 12:30 ч. - 15:30 ч.

Непроменено остава работното време на служба „Регистратура” и деловодство ”Досъдебни производства”.

За периода 15.07.2019 г. – 30.08.2019 г. вкл., удостоверенията за наличие/липса на производство по несъстоятелност ще се подават и получават в служба „Регистратура“ на Окръжен съд – Пловдив, стая № 108, ет.1.

За времето 15.07.2019 г. – 30.08.2019 г. вкл., поради намаления брой служители на работа в съда и така  невъзможността за осигуряване на адвокатската стая, справки по дела ще се извършват само в деловодствата на съда.

 

 

Пловдив, 25 юни 2019 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Съгласно заповед № РД 68/24.06.2019 г. на административния ръководител на Окръжен съд – Пловдив, с цел осигуряване възможност на съдебните служители да извършат инвентаризация на делата и изготвят статистическите отчети, за времето от 01.07.2019 г. до 12.07.2019 г. включително, съдебните деловодства ще работят с граждани от 8.30 ч. до 11.00 ч. и от 16.00 ч. до 17.00 ч.

Непроменено остава работното време на служба „Регистратура” и деловодство „Досъдебни производства”.

Удостоверенията за наличие/липса на заведени дела за несъстоятелност ще се получават в служба „Регистратура”, стая №108, ет.1.

През посочения период справки по дела могат да се правят и в Информационния център на Съдебната палата.

 

Пловдив, 21 юни 2019 г.

СЪОБЩЕНИЕ

-Протокол № 2 от заседание на комисията, назначена със заповед № ЛС 507/04.06.2019г. на и.ф. председател на Окръжен съд - Пловдив, относно провеждане на конкурс за назначаване на съдебен служител на длъжността „Съдебен помощник” в Окръжен съд - Пловдив – първи етап на конкурса

 

Пловдив, 19 юни 2019 г.

СЪОБЩЕНИЕ

-Заповед № ЛС 572/19.06.2019 г. относно произнасяне по жалба на недопуснат кандидат в конкурсна процедура за назначаване на съдебен служител на длъжността "Съдебен секретар "

 

Пловдив, 17 юни 2019 г.

СЪОБЩЕНИЕ

На 17.06.2019г. комисията, назначена със заповед № ЛС 522/10.06.2019 г. на И. Ф. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОКРЪЖЕН СЪД – гр. ПЛОВДИВ се запозна с всички постъпили документи от кандидатите за участие в конкурс за назначаване на съдебен служител на длъжността „Съдебен секретар” , обявен със заповед на И.Ф. Председател на Окръжен съд - Пловдив № ЛС 396/03.05.2019 г. 

-Протокол от заседанието на комисията с приложени списъци.

Пловдив, 12 юни 2019 г.

СЪОБЩЕНИЯ

-Заповед № ЛС 542/12.06.2019 г. относно прекратяване на конкурсна процедура за назначаване на съдебен служител на длъжността „Ръководител сектор „Управление и стопанисване на съдебното имущество“

 

-Заповед № ЛС 540/12.06.2019 г. относно произнасяне по жалба на недопуснат кандидат в конкурсна процедура за назначаване на съдебен служител на длъжността "Съдебен помощник"

 

Пловдив, 10 юни 2019 г.

СЪОБЩЕНИЕ

На 10.06.2019г. комисията, назначена със заповед № ЛС 507/04.06.2019 г. на И. Ф. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОКРЪЖЕН СЪД – гр. ПЛОВДИВ се запозна с всички постъпили документи от кандидатите за участие в конкурс за назначаване на съдебен служител на длъжността „Съдебен помощник” , обявен със заповед на И.Ф. Председател на ОС-Пловдив № ЛС 379/25.04.2019 г. 

-Протокол от заседанието на комисията с приложени списъци.

 

Пловдив, 05 юни 2019 г.

СЪОБЩЕНИЕ

ЗАПОВЕД РД 55/04.06.2019 г.  на Председателя на Окръжен съд - Пловдив относно:Организация на учебната практика на студенти от ПУ „П. Хилендарски” – Юридически факултет.

 

Пловдив, 03 юни 2019 г.

СЪОБЩЕНИЕ

На 03.06.2019г. комисията, назначена със заповед № ЛС 483/28.05.2019 г. на И. Ф. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОКРЪЖЕН СЪД – гр. ПЛОВДИВ по т. 2 от заповедта се запозна с всички постъпили документи от кандидатите за участие в конкурс за назначаване на съдебен служител на длъжността „Ръководител сектор „Управление и стопанисване на съдебното имущество“ , обявен със заповед на И.Ф. Председател на ОС-Пловдив № ЛС 351/23.04.2019 г. 

-Протокол от заседанието на комисията.

 

Пловдив, 08 май 2019 г.

СЪОБЩЕНИЕ

ЗАПОВЕД ЛС 396/03.05.2019 г. - за обявяване на конкурс за назначаване на съдебен служител на длъжност „Съдебен секретар”

-Съобщение

-Длъжностна характеристика на длъжността „Съдебен секретар”

-Заявление за кандидатстване

-Декларация - съгласие за обработка на лични данни

-Декларация по чл. 340а, ал. 1 ЗСВ

-ПРАВИЛНИК за администрацията в съдилищата-в сила от 22.08.2017 г.

Пловдив, 03 май 2019 г.

СЪОБЩЕНИЕ

ЗАПОВЕД ЛС 379/25.04.2019г. - за обявяване на конкурс за назначаване на съдебен служител на длъжност „Съдебен помощник”

-Съобщение

-Длъжностна характеристика на длъжността „Съдебен помощник”

-Декларация - съгласие за обработка на лични данни

Пловдив, 25 април 2019 г.

СЪОБЩЕНИЕ

ЗАПОВЕД ЛС 351/23.04.2019г. - за обявяване на конкурс за назначаване на съдебен служител на длъжност „Ръководител сектор „Управление и стопанисване на съдебното имущество”

-Съобщение

-Длъжностна характеристика на длъжността „Ръководител сектор „Управление и стопанисване на съдебното имущество”

-Заявление за кандидатстване

-ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 340а, ал. 1 ЗСВ

-Декларация - съгласие за обработка на лични данни

 

Пловдив, 02 април 2019 г.

 

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ ОБЯВИ КОНКУРС ЗА УЧЕНИЧЕСКО ЕСЕ НА ТЕМА „ОТКРОВЕНО ЗА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ“ И ОПРЕДЕЛИ 7 ЮНИ 2019 Г. ЗА ДАТАТА, НА КОЯТО ДА СЕ ПРОВЕДЕ „ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ“

 

Пленумът на Висшия съдебен съвет определи 07 юни 2019 г. за датата, на която да се проведе „Ден на отворените врати“ във ВСС и обяви конкурс за ученическо есе на тема „Откровено за съдебната власт“.

Съгласно Регламента в конкурса могат да участват учениците от VIII-и до ХІІ-и клас, като срокът за подаване на творбите е от 01.04.2019 г. до 20.05.2019 г., включително.

Обявяването на победителите и връчването на наградите – лаптоп и грамота за класирания на първо място, както и две поощрителни награди – фотоапарати и грамоти, ще се състои на официална церемония в Деня на отворените врати на Висшия съдебен съвет.

Отличените есета ще бъдат публикувани на интернет сайта и Facebook страницата на ВСС.

Пловдив, 05 септември 2018 г.

СЪОБЩЕНИЕ

 

Заповеди на Председателя на Окръжен съд Пловдив относно актуализиране списъците на вещи лица и съдебни преводачи за 2019 г. :

 

ЗАПОВЕД РД 160 /31.08.2018г. - за актуализиране списъка за вещи лица

-ЗАЯВЛЕНИЕ за вписване

-Декларация чл. 11 т. 4 от Наредбата, Приложение 1

-Декларация чл. 11 т. 6 от Наредбата, Приложение 2

-Декларация чл. 11 т. 9 от Наредбата, Приложение 3

 

ЗАПОВЕД РД 161 /31.08.2018г. - за актуализиране списъка на съдебни преводачи

-ЗАЯВЛЕНИЕ за вписване

-Декларация чл. 12 т. 4 от Наредбата, Приложение 1

-Декларация чл. 12 т. 6 от Наредбата, Приложение 2

-Декларация чл. 12 т. 9 от Наредбата, Приложение 3

 

Пловдив, 02 август 2018 г.

ЗАПОВЕД № РД 147/02.08.2018 г. - относно определяне за наемател участник в търг, предложил втора по размер наемна цена.

 

Пловдив, 27 юли 2018 г.

ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯ....

ПРОТОКОЛ от заседанието на комисията, назначена със Заповед № ЛС 632/ 10.07.2018г. на И. Ф. Председател на ОС - Пловдив, за провеждане на Втори етап - събеседване с кандидатите допуснати до участие в конкурс за назначаване на съдебен служител на длъжността ”Системен администратор” в Окръжен съд - Пловдив, обявен със Заповед № ЛС 417/04.06.2018 г. на И. Ф. Председател на ОС – Пловдив, проведено на 27.07.2018 г. и крайно класиране на кандидатите.

 

Пловдив, 25 юли 2018 г.

ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯ....

ПРОТОКОЛ от заседанието на комисията, назначена със Заповед № ЛС 632/ 10.07.2018г. на И. Ф. Председател на ОС - Пловдив, за провеждане на Първи етап - преглед и оценка на документите на кандидатите допуснати до участие в конкурс за назначаване на съдебен служител на длъжността ”Системен администратор” в Окръжен съд - Пловдив, обявен със Заповед № ЛС 417/04.06.2018 г. на И. Ф. Председател на ОС – Пловдив, проведено на 25.07.2018 г.

 

Пловдив, 24 юли 2018 г.

ЗАПОВЕД № РД 137/24.07.2018 г. - относно прекратяване на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот, публична държавна собственост, с предназначение: "Център за правна информация".

 

ЗАПОВЕД № РД 138/24.07.2018 г. - относно приключване на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот, публична държавна собственост, с предназначение: "Място за банков офис".

 

ЗАПОВЕД № РД 139/24.07.2018 г. - относно приключване на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот, публична държавна собственост, с предназначение: "Копирни услуги".

 

Пловдив, 23 юли 2018 г.

ЗАПОВЕД № РД 135/23.07.2018 г. - относно приключване на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот, публична държавна собственост, с предназначение: "Книжарница за правна литература".

 

Пловдив, 10 юли 2018 г.

ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯ....

ПРОТОКОЛ от заседанието на комисията, назначена със Заповед № ЛС 632/ 10.07.2018г. на И. Ф. Председател на ОС - Пловдив, за допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс за назначаване на съдебен служител на длъжността ”Системен администратор” в Окръжен съд - Пловдив, обявен със Заповед № ЛС 417/04.06.2018 г. на И. Ф. Председател на ОС – Пловдив, проведено на 10.07.2018 г.

 

Пловдив, 02 юли 2018 г.

НА ВНИМАНИЕТО НА СЪДЕБНИТЕ ЗАСЕДАТЕЛИ В ОКРЪЖЕН СЪД – ПЛОВДИВ (С МАНДАТ 2018 – 2022 Г.), ПОЛОЖИЛИ КЛЕТВА НА 31.05.2018 Г.

 

         Съдебните заседатели в Окръжен съд – Пловдив    (с мандат 2018 – 2022 г.), положили клетва на 31.05.2018 г., могат да получат в деловодството на Наказателно отделение на ОСПлв, ет.1, стая № 111, препис-извлечение от протокол от Общо събрание на съдиите в Апелативен съд – Пловдив за избор на съдебни заседатели и препис-извлечение от протокол от Общо събрание на съдиите в Окръжен съд – Пловдив, проведено на 31.05.2018 г. за полагане на клетва.

 

Пловдив, 20 юни 2018 г.

СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ДАВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ПО СЪДЕБНИ ДЕЛА В ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР НА СЪДЕБНА ПАЛАТА - ПЛОВДИВ

ЗАПОВЕД РД 95/19.06.2018 г. - относно предоставяне на достъп до информация по съдебни дела в Информационен център на Съдебна палата - Пловдив.

 

Пловдив, 20 юни 2018 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ТЪРГОВЕ ЗА ОТДАВАНЕ НА ОБЕКТИ ПОД НАЕМ

ЗАПОВЕД РД 95/18.06.2018 г. - за откриване на процедура за отдаване под наем на част от недвижим имот - публична държавна собственост чрез търг с тайно наддаване на обект ”Място за банков офис”.

-Обява

 

ЗАПОВЕД РД 96/18.06.2018 г. - за откриване на процедура за отдаване под наем на част от недвижим имот - публична държавна собственост чрез търг с тайно наддаване на обект „Книжарница за правна литература”

-Обява

 

ЗАПОВЕД РД 97/18.06.2018 г. - за откриване на процедура за отдаване под наем на част от недвижим имот - публична държавна собственост чрез търг с тайно наддаване на обект „Копирни услуги”

-Обява

 

ЗАПОВЕД РД 98/18.06.2018 г. - за откриване на процедура за отдаване под наем на част от недвижим имот - публична държавна собственост чрез търг с тайно наддаване на обект „Център за правна информация”

-Обява

 

 

Пловдив, 06 юни 2018 г.

СЪОБЩЕНИЕ

ЗАПОВЕД ЛС 417/04.06.2018 г. - за обявяване на конкурс за назначаване на съдебен служител на длъжност „Системен администратор”

-Съобщение

-Длъжностна характеристика на длъжност „Системен администратор”

-Заявление за кандидатстване

-ДЕКЛАРАЦИЯ ПО чл. 141, ал. 2, т. 1 ПАС

-ДЕКЛАРАЦИЯ във вр. с чл. 137, ал. 1 от ПАС за липса на обстоятелствапо чл. 107а, ал. 1 КТ

Пловдив, 26 април 2018 г.

СЪОБЩЕНИЕ

на вниманието на съдебните заседатели в Окръжен съд – Пловдив с мандат

2018 – 2022 г.

 

Във връзка с предстоящо обучение на съдебните заседатели в Окръжен съд – Пловдив с мандат 2018-2022 г., е необходимо всеки съдебен заседател да се регистрира в обучението с попълване на онлайн формуляр в сайта на Националния институт на правосъдието (НИП), в страница „Обучение на съдебни заседатели”. При регистрацията си съдебните заседатели следва да посочат, че се регистрират за участие в обучение: 31.05.2018 г., „Първоначално обучение на съдебни заседатели, организирано от Окръжен съд – Пловдив.

Съдебните заседатели следва да попълнят  и секцията с въпросника по ОПДУ.

Пряката връзка към формуляра е:

                   https://goo.gl/forms/ANURs8FVcBIoWqOh1

 

Пловдив, 27 юни 2017 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с постъпило писмо от началника на Затвора –Пловдив /рег. № 1867/27.06.2017 г./, с което уведомява за обявена в затвора карантина, поради заболяване  от морбили на лишен от свобода, считано от 26.06.2017 и поради възможен контакт със заразоносители /лишени от свобода или задържани, посещаващи съда/ е издадена заповед на административния ръководител на Окръжен съд – Пловдив за предприемане на превантивни мерки  за опазване здравето на съдии, служители и посетители на съда.

 

Пловдив, 25 ноември 2015 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Уведомяваме Ви, че считано от 26.11.2015 г., може да внасяте суми за държавни такси по транзитната сметка на Окръжен съд Пловдив и чрез ПОС терминалното устройство, инсталирано в Търговско отделение, стая № 120, ет. 1, Съдебна палата Пловдив.

Плащанията се извършват чрез дебитни и кредитни карти: VISA, VISA ELEKTRON, V PAY, MasterCard, Maestro и Борика.

При разплащане чрез ПОС терминални устройства не се дължат комисионни /такси/.

 

Пловдив, 02 октомври 2015 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Уведомяваме Ви, че на основание Наредба № 2 от 29 юни 2015 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица:

Чл. 27. (1) Възнаграждението и разходите на вещото лице се изплащат въз основа на писмено разпореждане на органа, който го е назначил. Сумите се изплащат по банков път в срок до 60 дни от приемането на експертизата."

Моля, вещите лица да представят необходимите документи за изплащане в горепосочения срок.

 

Пловдив, 23 юни 2015 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Приложено Ви представяме становище на Председателя на Апелативен съд Пловдив във връзка с медийното отразяване на срещата-дискусия на съдиите от Пловдивски апелативен район, проведена на 19.06.2015 г., и стенографския протокол.

Становище-стенограма

 

Пловдив, 27 май 2015 г.

СЪОБЩЕНИЕ

 З А П О В Е Д № РД 63/26.05.2015 г на  ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  НА ОКРЪЖЕН  СЪД ПЛОВДИВ  ОТНОСНО: Организация на учебната практика на студенти от ПУ „П. Хилендарски” – Юридически факултет.

 

Пловдив, 28 ноември 2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ

 

 Съгласно писмо изх.№61-00-93/04.11.2014 г. На Министерство на финансите и в изпълнение  на решение на ВСС, Комисия «Бюджет и финанси» – протокол №47/22.10.2014 г., Окръжен съд Пловдив сменя обслужващата банка, считано от 01.12.2014 г. От същата дата сметките на съда в «СИБанк» АД ще бъдат закрити.

                В «Централна Кооперативна Банка» АД ще бъдат открити нови сметки, които ще са активни от 01.12.2014 г. Преди тази дата суми по тези сметки няма да могат да постъпват и ще бъдат тълкувани като грешни преводи.

                Сметките на Окръжен съд Пловдив от 01.12.2014 г. в новата обслужваща банка - ЦКБ - ще бъдат, както следва:

 

Транзитна сметка:     IBAN:BG12 CECB 9790 31F0 4522 00 /за държавни такси/

Набирателна сметка: IBAN:BG19 CECB 9790 33F0 4522 00./за вещи лица, свидетели, обезпечения и гаранции/

 

           BIC код на „ЦКБ” АД: CECBBGSF

 

#Сметките на Апелативен съд – Пловдив от 01.12.2014 г. в новата обслужваща банка „Централна Кооперативна Банка“ АД ще бъдат, както следва:

 

BG70 CECB 9790 31F5 2771 00 - транзитна сметка - за държавни такси

BG77 CECB 9790 33F5 2771 00 - набирателна сметка - за вещи лица и гаранции

 

#Сметките на Районен съд – Пловдив от 01.12.2014 г. в новата обслужваща банка „Централна Кооперативна Банка“ АД ще бъдат, както следва:

- транзитна сметка BG26CECB979031F5274400– за държавни такси

-набирателна сметка BG33CECB979033F5274400– за вещи лица,щети и гаранции.

 

 

Пловдив, 18 август 2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ

 

         Във връзка с изработване на Комуникационна стратегия на съдебната власт от Комисия „Публична комуникация” на ВСС е инициирано анкетно проучване за установяване актуалното равнище на общественото доверие в органите на съдебната власт и във ВСС сред ключови общности – магистрати, адвокати, други практикуващи юристи, съдебни служители, вещи лица, експерти, граждани, медии и неправителствени организации.

За целта е подготвена анкетна карта за граждани и адвокати, която е на разположение на обществеността в Информационния център, в съдебните деловодства, в общата регистратура и в адвокатска стая на Окръжен съд Пловдив. Анкетата се попълва анонимно. След попълването й се предава на съдебен служител.

 

 
Пловдив, 28  април 2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Заповед № РД 39/28.04.2014 г. Относно: Ограничаване на плащанията в брой на самоосигуряващи се лица

 

 Пловдив, 30  декември 2013 г.

СЪОБЩЕНИЕ

В изпълнение на решение на ВСС – протокол № 47/28.11.2013 г. считано от 01.01.2014 година набирателната сметка на Върховния касационен съд за чужди средства - обезпечения, вещи лица, гаранции и други ще се обслужва от Българска Народна Банка.

 

За целта набирателната сметка на Върховния касационен съд в СИБанк ЕАД ще бъде закрита, а в Българска народна банка ще бъде открита банкова сметка за чужди средства - набирателна на името на Върховен касационен съд.

 

Новият номер на набирателната сметка на Върховен касационен съд 01.01.2014 г. в Българска Народна банка, е:

 

Набирателна сметка: IBAN BG 15 BNBG 9661 3300 1781 03.

BIC BNBGBGSD

Пловдив, 28 февруари  2013г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с писмо изх. № 11-00-1#1/20.02.2013 г. на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” – Пловдив, по повод възникнали спорове при начисляване и удържане на осигурителни вноски и с оглед уеднаквяване на практиката при изплащане на възнаграждения на вещите лица в съдебен окръг Пловдив, са дадени указания как би следвало да се третират според данъчното и осигурителното законодателство възнагражденията на вещите лица:

 

- Лицата, които упражняват професията на „вещо лице” въз основа на предварително вписване в списъка на вещите лица към съответния съд, се обхващат от определението за „лица, упражняващи свободна професия”, т.е. самоосигуряващи;

 

- Лицата, които не са включени в списъка на вещите лица, а са определени да се явяват като такива по искане на съда, назначени при условията на чл. 396 ал. 2 от ЗСВ, се третират в зависимост от осигурителният им статус, т.е. самоосигуряващи или работещи без трудово правоотношение.

 

Пловдив, 15 януари  2013г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

       

За улеснение на гражданите, считано от 02.01.2013 г., държавни такси, отнасящи се за ОКРЪЖЕН СЪД ПЛОВДИВ, могат да се внасят и в регистратурата на съда /стая № 108/. Заплащането на таксите се извършва чрез терминално устройство ПОС, посредством дебитни и кредитни карти.

 

Пловдив, 24 октомври  2012г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

        На основание пар.5, ал.4 от ПЗР на ЗТР е изготвен и изпратен на АВ допълнение към списък №2 по отношение на 1990г. и 1991г.- прекратени дружества в производство по ликвидация, за които не е поискана пререгистрация в срока на параграф 4 ал.1 от ПЗР на ЗТР.

 

         Списъците са достъпни в раздел „Вие и съдът”-„За търговците

 

Пловдив, 01 октомври  2012г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

  

На основание пар.5, ал.4 от ПЗР на ЗТР са изготвени и изпратени на АВ списък на едноличните търговци и клоновете на чуждестранни търговци, за които не е поискана пререгистрация в срока на пар.4, ал.1  (списък № 1) и Списък на търговските дружества и кооперации, за които не е поискана пререгистрация в същия срок (списък № 2)

 Списък № 2 е непълен по отношение на 1990 и 1991 г., като в същия не са включени част от прекратените дружества в производство по ликвидация, за които ще бъде изготвен и обявен  допълнителен списък във възможно най-кратък срок.

  Списъците са достъпни в раздел „Вие и съдът”-„За търговците

 

   

Пловдив, 12 юни  2012г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

за възможност за ползване на програма за „прослушване” на текстове от документи по дела

От Програма за развитие на съдебната система Окръжен съд Пловдив е получил, като дарение, софтуер Speech Lab.2, който дава възможност за „прослушване” на текст, при невъзможност на лицето да го прочете. Програмата може да се ползва с такова предназначение за документи по дела, когато се налага с тях да се запознаят незрящи хора, хора със затруднено зрение или неграмотни.

Използването на софтуера може да се осъществи по следния начин:

- чрез подаване на заявка в общата регистратура на съда – стая № 108 /писмена или устна/;

- чрез заявка по телефона в тази регистратура – тел. № 656 234.

Право да се запознават с документи по дела имат само лица, които са със затруднено зрение или са неграмотни и отговарят на изискванията по чл. 86 ПАРОАВАС – страни и техни представители, а трети лица – при наличие на законен интерес, заявен с мотивирана писмена молба.

Заявките се подават най-късно до края на работното време на предходния ден за следващия или за по-късна конкретно посочена дата и час. Образецът за писмени заявки се получават в съответното деловодство, където се намира делото. При предявена устна заявка, попълването на образеца се извършва от служител на съда.

В заявения ден и час в стаята за адвокати в Съдебна палата Пловдив ще бъде подготвен на преносим компютър текстът на документа /протокол, експертиза, решение и др./, с който подалото заявката желае да се запознае /да го „прослуша”/. Работата с програмата ще бъде подпомагана от съдебен служител.

Софтуерът позволява преобразуване на текста от документа в mp3 и изпращането му по e-mail. За целта се подава заявка за изпращане по електронна поща една седмица по-рано. Съдията-докладчик по делото преценява да бъде ли изпратен по този начин документът или незрящото/неграмотното лице следва да го „прослуша” на място.

 

Пловдив, 29 юни   2011г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

         Уведомяваме Ви, че работното време на касата на Окръжен съд Пловдив е от 10:00 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 15:00 ч.

        Поради изготвяне на ведомостите за заплати, начисляване и превод на данъци и осигуровки върху възнаграждения на персонала, на вещи лица и съдебни заседатели, касата няма да обслужва вещи лица, съдебни заседатели и адвокати всеки първи и последните четири работни дни от всеки месец.

Пловдив, 26 май  2011г.

П Р А В И Л А ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯ И ПРИЗОВКИ ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОНЕН ПОЩЕНСКИ АДРЕС ПО РЕДА НА чл. 42 ал. 4 ГПК