Структура на администрацията
 

Всички служби на съдебната администрация в Окръжен съд Пловдив, които работят с граждани и адвокати, имат непрекъснато работно време - от 09.00 часа до 17.00 часа. Те заемат първия етаж в шестетажната административна сграда с вход №1 /централен/ от ул. “Йоаким Груев”. Разположението им е следното:

Информационен център:
тел. 032 / 656 283

Обща и фирмена регистратура:
стая № 108 тел. 032/656 234


Регистратура Класифицирана информация:
тел. 032/656 287


Наказателно отделение
факс 032 656 295

Деловодство “Досъдебно производство”
стая № 110  тел. 032/656 236

Деловодство “Наказателни дела първа инстанция”
 стая № 111  тел. 032/656 243

Деловодство “Въззивни наказателни дела”
стая № 110  тел. 032/656 242

Гражданско отделение /искови дела/
  Деловодство II, III и XXII граждански състави
   стая № 109 тел. 032/656 247

Деловодство I, IV и XV граждански състави
стая № 113 тел. 032/656 248

Гражданско отделение /въззивни дела/
Деловодство – VIII, ХIV и ХХІ гражданскисъстави
стая № 100 тел. 032/656 245

Деловодство – V и Х граждански състави
стая № 101 тел. 032/656 246

Деловодство VIІ и IХ граждански състави
стая № 102 тел. 032/656 244

Административни дела /ПЗРАПК/
 стая № 113 тел. 032/656 248 

Търговско отделение
Деловодство “Граждански и търговски дела, първа инстанция”
/ХI, ХII, ХIII и XXIII   състави/ - стая № 120 тел. 032/656 238
 /ХVII, ХVIII и ХIХ състави/ - стая № 122 тел. 032/656 240
 /ХVI и XX състави/ - стая № 123 тел. 032/656 239

Архив и бюро "Призовки"
топла връзка тел. 032/656 263