Обществени поръчки, възлагани чрез публични покани

 

ПП 2016/01/28.01.2016

Публична покана за обществена поръчка с предмет: "Доставка на електрическа енергия на ниско напрежение с включени разходи за небаланси за нуждите на Окръжен съд Пловдив"